Sunday, May 14, 2006

مدرسه ای که می رفتيم

خوشبختانه يکی ديگه از بچه های نيکان هم شروع کرد ه به نوشتن، بی صبرانه منتظر نوشته ها و خاطراتش هستم:

مدرسه ای که می رفتيم

ادامه مطلب ميهمان اين وبلاگ به تاخير افتاد، خوشبختانه بخش تازه ای را فرستاده که همين روزها منتشر می کنم.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home